3% dividend voor de vennoten van Cera over coronajaar 2020

3% dividend voor de vennoten van Cera over coronajaar 2020

RECLAME

Leuven, vrijdag 18 december 2020 – De Raad van Bestuur van Cera stelt over het boekjaar 2020 een coöperatief dividend voor van 3%. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten van Cera tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 5 juni 2021.

Mooi dividend ondanks moeilijke omstandigheden

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, legt uit: “2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de COVID 19-pandemie. Deze wereldwijde crisis heeft een impact op alle aspecten van onze samenleving: op economisch en sociaal vlak, op de instellingen in onze samenleving, op het welbevinden van iedereen. Of om het in Cera-termen te zeggen: samen investeren in welvaart en welzijn is meer dan ooit actueel.

Bij Cera zijn we niet blind voor wat er rondom ons gebeurt en willen we ook niet aan de zijlijn blijven staan. De voorbije jaren hebben we reserves opgebouwd. Dat stelt ons vandaag in staat om twee dingen te doen: onze huidige werking versterken en blijven werken aan de groei van onze vennotenbasis.”

Werking onverminderd verderzetten

In 2020 ondersteunden we 779 organisaties voor een totaalbedrag van iets meer dan 4 mio euro. Heel concreet gaven we ook vitamineboosten aan drie kwetsbare sectoren om de schade van de coronacrisis in te perken: jeugdhulp, armoedeorganisaties en jonge beeldende kunstenaars. Ook voor 2021 voorzien we een gelijkaardig budget voor de regionale en nationale maatschappelijke werking van Cera. Anderzijds versterken we de koopkracht van onze vennoten via een brede selectie van vennotenvoordelen, in samenwerking met lokale ondernemers en producenten.

Groei naar 400.000 vennoten

Cera verbindt vandaag 377 393 vennoten en daar schuilt meteen ook de kracht in van onze coöperatie: samen – met elkaar – betekenen we meer. Tegen 2025 willen we groeien naar een brede, enthousiaste basis van 400.000 vennoten. Onze Raad van Bestuur streeft dan ook naar een zekere continuïteit in ons dividendbeleid. Dat resulteert in het voornemen om, behoudens onvoorziene omstandigheden, over boekjaar 2020 een dividend van 3% uit te keren. Dat geeft deze evolutie over de voorbije jaren:

  • 2016: 2, 50%
  • 2017: 3,00%
  • 2018: 3,00%
  • 2019: 3,25%
  • 2020: 3,00%

Indien goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt het dividend uitbetaald op woensdag 9 juni 2021.

Meer dan 7000 mensen kozen er in 2020 voor om vennoot te worden van Cera

De huidige uitgifte van Cera-aandelen loopt nog tot 24 mei 2021. Franky Depickere legt uit: “Voor Cera is het belangrijk een brede vennotenbasis te hebben met vennoten van alle leeftijden en generaties. Vanaf 50 euro ben je al vennoot van Cera. Wie voor minstens 600 euro Cera-aandelen heeft, kan ​ bovendien genieten van vennotenvoordelen. Zowel voor klanten als niet-klanten van KBC-groep is het mogelijk om volledig online in te tekenen. Intekenen kan via KBC Mobile, KBC Touch, de bankkantoren of via KBC Live.”

In het bijzondere jaar 2020 is er een significante stijging van de instroom van nieuwe vennoten. Franky Depickere besluit: “Ons verhaal spreekt mensen aan en dat motiveert ons om verder te werken aan onze missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’.”

Vrijwillige uittredingen tussen 1 januari en 30 juni 2021

Uittreden met coöperatieve aandelen kan in de eerste jaarhelft. De Raad van Bestuur besliste om, net zoals de vorige jaren, de verzoeken tot vrijwillige uittreding opnieuw in twee stappen te laten verlopen. Tussen 1 januari en 30 juni 2021 kunnen alle verzoeken tot vrijwillige uittreding geregistreerd worden via de bankkantoren of digitale kanalen (Mobile en Touch) van KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque. Omwille van het coronavirus is het niet mogelijk om langs te gaan in een kantoor. Afspraken via telefoon of videochat kunnen wel.

In een tweede stap, op 30 juni 2021, zullen de uittredingsverzoeken worden behandeld.

In 2020 opteerden 3 113 vennoten ervoor om vrijwillig uit te treden, een daling van 17% ten opzichte van vorig jaar.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is je persoonlijke beslissing. Lees vooraf het volledige prospectus op www.cera.coop/nl/prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in deze effecten te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten. De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/nl/prospectus) of opvragen per e-mail ([email protected]) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten.
​In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be

Meer info 

Het prospectus en andere belangrijke info zijn beschikbaar op https://www.cera.coop/cerafeeling . Alle praktische modaliteiten van de uitgifte zijn opgenomen in de infofiche.

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven