Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

1508 vennoten aanwezig op de Algemene Vergadering van Cera

Leuven, 11 juni 2019 – Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 8 juni 2019 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2018 een coöperatief dividend van 3% uit te keren. Het dividend zal woensdag 12 juni 2019 bij de vennoten op de rekening staan.

Terugblik op boekjaar 2018

Cera sluit het boekjaar af met een te bestemmen winst van 121,3 miljoen euro. Dit is het saldo van 154,8 miljoen euro aan opbrengsten en 33,5 miljoen euro aan kosten. De opbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit de dividenden die Cera in 2018 ontving op haar participaties in KBC Groep en KBC Ancora. Over boekjaar 2018 keurde de Algemene Vergadering een dividend van 3% goed.

De vergadering werd in goede banen geleid door Yvan Jonckheere. Hij is sinds 24 mei 2019 de voorzitter van de Raad van Bestuur van Cera.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, licht toe: “Het jubileumjaar 2018 waarin wij in België maar ook wereldwijd de 200ste verjaardag vierden van de geboorte van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was een succesvol jaar voor onze coöperatie. Zijn invloed en ideeën – samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen – zijn na 200 jaar actueler dan ooit ,lagen in 1892 aan de basis van Cera en zijn een stimulans en inspiratie om verder te schrijven aan ons succesverhaal.”

Nieuwe uitgifte van coöperatieve E-aandelen vanaf 11 juni 2019

Op 30 mei 2019 sloot Cera de uitgifte van coöperatieve E-aandelen, die liep vanaf 11 juni 2018, af. In die periode tekenden 8563 vennoten in op E-aandelen, voor een totaal bedrag van 21,7 miljoen euro. Op deze uitgifte tekenden 4.314 nieuwe Cera-vennoten in, wat overeenstemt met ruim 50% van het totaal aantal intekenaars.

Een nieuwe uitgifte van E-aandelen opent op dinsdag 11 juni 2019 en loopt – behoudens vervroegde afsluiting – tot en met 25 mei 2020. Iedereen, zowel nieuwe als bestaande vennoten, kan daarbij intekenen op één of meer E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro per E-aandeel. Vanaf 600 euro geniet een vennoot van alle voordelen en kan hij of zij zich kandidaat stellen voor de inspraakstructuur van de coöperatie. Een vennoot kan in totaal maximaal 100 E-aandelen bezitten.

Intekenen kan via de online toepassingen KBC Touch en KBC Mobile of via de loketten van KBC, KBC Brussels, CBC of KBC Live (bankkantoor op afstand). Voortaan kunnen ook niet-klanten van KBC, KBC Brussels en CBC gemakkelijk via de online toepassingen intekenen. Identificatie van de intekenaar gebeurt via ITSME.

Gedelegeerd bestuurder, Franky Depickere: “Het financiële rendement, de ondersteuning van meer dan 600 maatschappelijke projecten en de vennotenvoordelen zijn de drie troeven waarmee we nieuwe en jonge vennoten aan boord willen halen. Via de coöperatieve structuur van de adviesraden bouwen de vennoten ook effectief mee aan onze engagementen.”

 Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • We realiseren positieve impact in onze samenleving
  • We genieten van unieke voordelen

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan 125 jaar de basis voor ons ondernemerschap.

Cera, diep geworteld, breed vertakt

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loopt u het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is uw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus.Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. U kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC , KBC Brussels en CBC. U kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Einde persbericht

Meer info

De belangrijkste feiten en cijfers van het voorbije jaar staan beschreven in het jaarverslag over boekjaar 2018.

 Het prospectus en andere belangrijke info zijn beschikbaar op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Aandelen-kopen. Alle praktische modaliteiten van de uitgifte zijn opgenomen in de infofiche.

Er zijn geen instap- en uittredingskosten.

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven